WSTECZ WSTECZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Miasto KrasnystawAdres Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw,
 2. Kontakt z Administratorem: tel.: 82 576 21 57 lub elektroniczna skrzynka podawcza:/umkrasnystaw/
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych
 • poprzez adres e‐mail: miasto@krasnystaw.pl
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
 1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Miasto Krasnystaw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C) Rozporządzenia;
 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Miasto Krasnystaw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E) Rozporządzenia;
 • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  1. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  1. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

                h. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Mieście Krasnystaw. Przy czym podanie danych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 1. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.